Praktijk voor Hypnotherapie en Coaching

Algemene Voorwaarden

Power of Change Consultancy
Eigenaar: Petra Koelewijn

 Artikel 1 Definitie

 1. Deze algemene voorwaarden zijn op alle diensten en leveringen van Power of Change Consultancy van toepassing, zowel voor particulieren als bedrijven. Power of Change Consultancy behoudt zich het recht voor, deze algemene voorwaarden in de toekomst aan te passen/wijzigen.

Artikel 2 Toepassing voor MP3’s en overige online producten.

1. Alle naar buiten gebrachte media gemaakt door Power of Change Consultancy is bedoeld voor zelfhulp en educatie. Niets van de inhoud vervangt gekwalificeerde medische- of psychische begeleiding. Alle hypnose is zelfhypnose en moet ook zo beschouwd worden. De auteur accepteert geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor schade of verlies in welke vorm dan ook, als direct of indirect gevolg van het gepresenteerde materiaal.

2. Het te beluisteren van het materiaal dient dan ook niet te geschieden tijdens deelname aan het verkeer of tijdens het vervullen van taken waarbij verantwoordelijkheid vereist is.

3. Bij psychiatrische aandoeningen (zoals psychotische- of schizofreniforme stoornissen en meervoudige persoonlijkheidsstoornissen) wordt het beluisteren van zelfhypnose MP3’s afgeraden. Bij twijfel dient eerst een arts geraadpleegd te worden.

Artikel 2 Vertrouwelijkheid

 1. Alles wat in het contact tussen Power of Change Consultancy en klant word uitgewisseld, blijft vertrouwelijk. De klant heeft het recht om zelf te beslissen wat inhoudelijk gezien met de buitenwereld wordt gedeeld.

Artikel 3 Betaling en vervaldatum

 1. De betaling van een factuur dient volledig te geschieden met een in Nederland wettig betaalmiddel, zonder enige inhouding of korting, uiterlijk op de datum zoals vermeld op de factuur. Het niet op tijd voldoen van de factuur ontheft de opdrachtgever of cliënt niet van de aangegane verplichtingen.
 2. De betaling van een consult dient binnen 7 dagen van de betreffende sessie te worden overgemaakt. Een factuur zal via e-mail worden verstuurd of ter plekke worden overhandigd. Uiteraard is het de cliënt toegestaan om de betaling vooraf over te maken op rekening van Power of Change Consultancy

Artikel 6 Ingebrekestelling en verzuim

 1. Indien betaling op de gestelde datum niet heeft plaatsgevonden, ontvangt de cliënt een betalingsherinnering, waarbij een redelijk termijn voor nakoming van de verplichtingen wordt gesteld.
 2. Indien deze herinnering niet tot betaling binnen de op de herinnering vermelde betalingstermijn leidt, zal een tweede betalingsherinnering worden verzonden. Deze zal worden verhoogd met € 7,50 administratiekosten.
 3. Indien ook hier niet op gereageerd wordt volgt inschakeling van een incassobureau. Alles kosten, zijnde minimaal € 40,00, van het incassobureau worden direct bij de cliënt in rekening gebracht. Dat is inclusief de kosten van de deurwaarder, juridische bijstand etc. daarnaast is de cliënt een rente van 1% per maand verschuldigd, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de cliënt of opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het verschuldigde bedrag.

Power of Change Consultancy
Leusden

Artikel 7 Aansprakelijkheid

 1. Power of Change Consultancy zal de te leveren diensten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Het betreft uitsluitend een inspanningsverplichting.
 2. Power of Change Consultancy is uitsluitend aansprakelijk voor schade aan de zijde van de cliënt indien sprake is van grove verwijtbare tekortkomingen.
 3. Indien Power of Change Consultancy aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de schade beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans voor dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 4. Power of Change Consultancy is niet aansprakelijk voor schade aan de zijde van de cliënt welke voortkomt uit een reeds voor aanvang van het consult bij de cliënt aanwezige psychische, en/of aanwezige fysieke aandoening.
 5. Power of Change Consultancy kan niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade.
 6. Power of Change Consultancy behoudt zich het recht voor deelnemers die door hun gedrag of anderzijds het normale verloop van een themabijeenkomst, workshop of training belemmeren of bemoeilijken, gelet op het belang van overige deelnemers, verdere deelneming uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot uitbetaling van de deelname kosten onverlet.

Artikel 8 Toepassing recht en geschillen

 1. Op alle geschillen van welke aard ook, die deze algemene voorwaarden betreffen of daarmee verband houden, is alleen Nederlands recht van toepassing.
 2. Wanneer Power of Change Consultancy en opdrachtgever niet in staat zijn om meningsverschillen in redelijkheid en gezamenlijkheid op te lossen, dan wordt het meningsverschil ter bemiddeling voorgelegd aan de klachtencommissie van de NBVH, de Nederlandse Beroepsvereniging Voor Hypnotherapeuten.

Wil jij je Relaxt voelen

en meer Zelfvertrouwen

ervaren?

Download NU

GRATIS de Mindwhisper MP3

'Relax, zelfvertrouwen en leven vanuit je hart'

Vul hieronder je gegevens

in en krijg direct toegang.